ZSP Witkowice


Idź do treści

Samorząd

Dla uczniów

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2014/2015

Przewodnicący : Paulina Chwierut III Gim
Zastępca I : Hubert Kawończyk III Gim
Zastępca II : Mateusz Cinal II Gim

Opiekun:
mgr Michał Wiśniowski
_____________________________________________________________________________

J
edną z ważniejszych spraw w procesie wychowania dzieci jest rozwijanie ich aktywności i samorządności. Dlatego na terenie naszej placówki działa Samorząd Uczniowski. Praca SU dotyczy pewnych kręgów tematycznych systematycznie rozwijanych i realizowanych w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

Prezentowany program jest zgodny ze statusem szkoły i dostosowany do oczekiwań młodzieży, nauczycieli i wychowawców.
Celem tego programu jest aktywizacja i uspołecznianie wychowanków oraz wdrażanie ich do samodzielności .

CELE OGÓLNE:

1. Rozwijanie samorządności.
2. Kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych.
3. Szerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia.
4. Pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału.
5. Reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej wobec Rady Pedagogicznej i organów pozaszkolnych.
6. Stworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy.
7. Podejmowanie działań na rzecz ochrony praw ucznia.
8. Uwrażliwianie na potrzeby innych osób.

OBSZARY DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

1. Poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach.
- Statut szkoły
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Program Wychowawczy Szkoły
- Regulamin Samorządu Uczniowskiego
- Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego
- Konwencja Praw Dziecka

2. Współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym.
3. Rozwijanie samorządności:
- wybory do Samorządu Uczniowskiego
- wybór do Rady Samorządu Uczniowskiego
- opracowanie planu pracy SU

4. Diagnozowanie potrzeb:
- przygotowanie i przeprowadzenie ankiety dla wychowanka na temat pracy Samorządu Uczniowskiego
- przeprowadzanie wywiadów i rozmów z uczniami szkoły
- prowadzenie „ Skrzynki prawdy” z pytaniami, propozycjami i sugestiami uczniów

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

- udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- włączenie się do akcji „Góra Grosza”,

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA

1. Organizowanie imprez okolicznościowych:
- Dzień Chłopaka
- Mecze piłki siatkowej i nożnej UCZNIOWIE-NAUCZYCIELE
- Andrzejki - dyskoteka
- Zabawa karnawałowa
- Poczta Walentynkowa
- Dyskoteki szkolne

2. Propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej.
- Pamięć o patronie szkoły Bronisławie Obarze.
- Sprzątanie i opieka nad kapliczką poświęconą powstańcom.

3. Pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej z udziałem pocztu sztandarowego

ROZWIJANIE INICJATYW UCZNIOWSKICH

1. Organizowanie
- Loterii Mikołajkowej
- Mikołaj w oddziałach przedszkolnych

2. Współpraca ze szkolną gazetką „Grzanka”.
3. Opieka nad młodszymi wychowankami podczas:
- Balu karnawałowego
- Dnia Dziecka

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego - kliknij

Wydarzenia | Szkoła | Przedszkole | Organizacja | Dla uczniów | Edukacja | Historia | Archiwum | Rada Rodziców | Ogłoszenia | Mapa witryny

Szukaj na stronie

Powrót do treści | Wróć do menu głównego